Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Toetsing LEARN! Academy

De onderwijsadviseurs en docentopleiders van LEARN! Academy kunnen op verschillende niveaus faciliteren en inhoudelijk adviseren. We hebben aanbod voor opleidingsmanagement, examencommissies, toetscoördinatoren, en docenten/examinatoren.

Samen aan de slag met de toetskwaliteit
Toetskwaliteit binnen een opleiding wordt niet alleen bepaald door de individuele toetsbekwaamheid van de examinatoren, maar ook door de manier waarop de processen rondom toetsing georganiseerd zijn. Aan toetskwaliteit werk je samen met de hele opleiding. Toetsing is verweven met het totale onderwijsprogramma: aan de start van een opleiding, tussentijds en als afsluiting van een onderwijseenheid. Om te bepalen of studenten aan de eindtermen voldoen, is het gebruik van assessment analytics een opkomende trend. Hoe ga je daarmee als opleiding aan de slag? De onderwijsadviseurs van LEARN! Academy kunnen adviseren, trajecten begeleiden en trainingen verzorgen.

Waar ben je naar op zoek?
Je bent examinator, toets- of opleidingscoördinator, opleidingsdirecteur, decaan, portefeuillehouder onderwijs of lid van de examencommissie en je wilt de kwaliteit van je onderwijs optimaliseren vanuit toetsperspectief. Je zoekt kritische meedenkers in de voorbereiding van midtermreview of accreditatie.

Frans Kamsteeg, universitair hoofddocent en lid examencommissie:

Frans Kamsteeg, universitair hoofddocent en lid examencommissie:

“De adviseur van LEARN! Academy heeft voor de examencommissie een boeiende en interactieve training op maat verzorgd over kwaliteitszorg rondom toetsing en toetsborging. Er was veel ruimte voor het stellen van vragen en het bespreken van praktijkproblemen. De inhoud was kwalitatief goed, zeer compleet en het werd op een prettige manier aangeboden.”

Foto Frans Kamsteeg

Professionaliseringsmogelijkheden toetsing

 • Basiskwalificatie Examinering (BKE)

  Uw eigen toets optimaliseren en verantwoord klaar leggen voor de toekomst
  De Basis Kwalificatie Examinering (BKE) is alleen aantrekkelijk om te volgen als je echt graag het naadje van de kous wilt weten van uw eigen toetskwaliteit en u uw eigen toets ook nog eens wilt verantwoorden en optimaliseren.In dit traject bekijkt u uw eigen toets vanuit minstens twaalf gezichtspunten om uiteindelijk weloverwogen beslissingen te kunnen nemen op welke manier u de toets voor de komende jaren klaarlegt. U bent na succesvolle afronding dan wel officieel BKE-gecertificeerd.

  Er zijn drie varianten van deze cursus:

  Variant 1:
  Jaarlijks wordt de BKE cursus als onderdeel van de master Docent Hoger Gezondheidszorg Opleiding (HGZO) verzorgd. Deze cursus loopt van september tot en met juni. Docenten vanuit alle hbo en wo instellingen kunnen als aanschuiver zich voor deze cursus inschrijven. Bij 20 deelnemers is de groep vol.

  Variant 2:  Behalve dat bovenstaande standaard cursus BKE verzorgd wordt, is het ook mogelijk een BKE cursus op maat voor groepen van 8 - 20 deelnemers te volgen. Daarbij kunt u denken aan een scholing vanuit een bepaalde toetsvorm of een scholing vanuit een specifiek toetsbeleid. 

  Variant 3: Werkt u als docent bij een instelling met een eigen BKE beleid of bijzondere wensen, dan kunnen er ook trainingen verzorgd worden op maat of aansluitend bij opleidingsspecifiek toetsbeleid.

  Voor wie?
  Examinatoren die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van een of meerdere toetsen.

  Doel en resultaat
  Doel van dit traject is om de eigen toets volledig geoptimaliseerd en verantwoord klaar te leggen voor de toekomst. Door dit eenmalig grondig te doen ontwikkel je onderwijsactiviteiten, leerdoelen en (deel)toets(en) aansluitend bij de eigen onderwijs- en toetsvisie en ligt er een toetsplanning bij de geoptimaliseerde toets klaar, die u jaar in jaar uit kunt blijven gebruiken en bijschaven zonder telkens weer een uitgebreide analyse te hoeven maken. BKE certificering zit inbegrepen in varianten 1 en 2.

 • Seniorkwalificatie Examinering (SKE)

  Als docent word je al in de BDB en de BKE voorbereid op het werken met de toetscyclus binnen een cursus. Maar als major-coördinator, leerlijncoördinator,  jaarcoördinator of programmacoördinator moet je ook grip hebben op vakoverstijgende toetsing , waarbij niet zelden een grote diversiteit aan toetsvormen wordt ingezet. Dit vraagt een andere benadering die het BKE-niveau ontstijgt. Je krijgt dan nog uitdrukkelijker te maken met het toetsprogramma van de opleiding en het toetsbeleid. Ook moet je kennis van meerdere toetsvormen in huis hebben. De focus van deze workshop kan worden aangepast aan uw wensen: we  werken de eindtermen van de opleiding uit naar tussenniveaus die passen bij de onderwijseenheden; we gaan aan de slag met cursusoverstijgende matrijzen, we ontwikkelen rubrics voor leerlijnen, etc. Op basis daarvan ontwikkelt u een samenhangend geheel van toetsen en toetsopdrachten. 

  Voor wie?

  Variant 1: Twee workshops: Examinatoren, cursuscoördinatoren, minorcoördinatoren, leerlijncoördinator,  jaarcoördinatoren, programmacoördinatoren, toetscoördinatoren of toetsdeskundigen.

  Variant 2: Deel van SKE-traject: Onderwijsprofessionals die op een hoog niveau met toetsing bezig zijn, zoals opleidingsdirecteuren, opleidingscoördinatoren, examencommissieleden, beleidsmedewerkers toetskwaliteit met een actieve rol in toetsing, toetscoördinatoren, etc.

  Toelating
  Deelnemers dienen toetskennis op BKE-niveau te beheersen. Een BKE-certificaat is geen vereiste, maar in dat geval zal u wel gevraagd worden een BKE-handboek door te nemen of een diagnostische toets te doen, zodat u weet welke hiaten u voorafgaand aan de eerste bijeenkomst moet vullen.

  Doel en resultaat

  Na afloop is de deelnemer in staat om de toetscyclus toe te passen voor het toetsen van leerresultaten van studenten binnen verschillende vakoverstijgende modules/onderwijseenheden, met verschillende toetsvormen en levert hiervoor adequaat bewijs in de vorm van meerdere toetsontwerpen. Deze workshop biedt de mogelijkheid om een SKE-dossier op te bouwen door ook SKE 2, 3 en 4 te volgen. Ook is tegen meerprijs deelcertificering mogelijk op het SKE-1 criterium (kan ook in combinatie met SKE4). Hiervoor moet u de ontwikkelde toetsontwerpen en een reflectiedocument inleveren en wordt een criteriumgericht interview afgenomen.

 • Workshop constructive alignment

  Tijdens deze workshop leren deelnemers toetsing optimaal te integreren in het onderwijs. Na deze workshop kan elke deelnemer beargumenteren waarom welke toetsvormen in de cursus aan bod komen. Hoe de leerdoelen erop aansluiten en welke onderwijsactiviteiten ingepland zijn.  Hierbij ligt het accent op het kunnen verantwoorden van de summatieve toetsvormen. Wilt u juist vooral aandacht voor constructive alignment waarbij vooral gekeken wordt wat men gedurende het onderwijs al kan doen zodat studenten feedback, feed up en feed forward kunnen ontvangen, dan verwijzen we u graag naar de workshop feedback geven op leerdoelen.  Hier wordt ingezoomd op de vraag: welke summatieve toetsvormen kies ik in mijn cursus?

  Voor wie?
  De groep mag bestaan uit een mengeling van diverse rollen. Te denken valt aan rollen als docenten, cursuscoördinatoren, examinatoren, leden van de opleidingscommissie, leden van de examencommissie, jaarcoördinatoren, leden van onderwijswerkgroepen, minorcoördinatoren, opleidingscoördinatoren, opleidingsdirecteuren, onderwijsdirecteuren, beleidsmedewerkers onderwijs en toetscoördinatoren. Het verdient de voorkeur een groep te formeren van medewerkers die allen binnen eenzelfde opleiding betrokken zijn. Zodra zich binnen de faculteit een groep heeft gevormd van 10 tot 15 deelnemers met interesse in deze workshop, dan kan dit kenbaar gemaakt worden via dit interesseformulier.

  Doel en resultaat
  Aan het eind van deze workshop zijn de leerdoelen van de cursus afgestemd op de einddoelen. Op basis daarvan zijn bewust toetsvormen gekozen en zijn onderwijsactiviteiten daarom afgestemd.

  Inhoud en werkwijze
  Na een korte introductie over constructive alignment wordt ingezoomd op de drie onderdelen die op elkaar afgestemd moeten gaan worden: cursusdoelen – toetsvormen - onderwijsactiviteiten. Maar ook zullen er uitstapjes gemaakt worden naar bijvoorbeeld de eindtermen en andere toetsen in de opleiding om uiteindelijk tot een goed beargumenteerde keuze voor de toetsvormen van de eigen cursus te komen.

  Dit traject kan op verzoek ook in het Engels worden aangeboden.

 • Workshop leren kalibreren

  Toetskwaliteit optimaliseer je met elkaar

  Gebruik je met diverse collega’s dezelfde rubric of scorelijst, dan geeft een kalibratiesessie inzicht in hoeverre de diverse beoordelaars een student dezelfde feedback en oordelen zouden geven op de getoonde prestaties. Niet alleen wordt er gevonden of de eindoordelen dicht bij elkaar liggen, maar ook ga je met elkaar in gesprek op welke criteria de student nog het meest te leren heeft en worden de criteria belicht waarbij de beoordelaars het meest uit elkaar liggen. Door met elkaar de scores op de criteria uit de rubric of beoordelingslijst te bespreken zullen er verschillende effecten optreden. Sommige effecten zijn wenselijk, andere effecten moet men zich van bewust zijn om fouten in de beoordeling te voorkomen.

  Voor wie?
  Een groep examinatoren/beoordelaars uit een opleiding. De groep dient met elkaar eenzelfde rubric of scorelijst te gebruiken. Zodra zich binnen de faculteit een groep heeft gevormd van 10 tot 15 deelnemers met interesse in deze workshop, dan kan dit kenbaar gemaakt worden via dit interesseformulier.

  Doel en resultaat
  Doel van een kalibreersessie is om met elkaar de kwaliteit van de toets te optimaliseren. In deze workshop zullen de deelnemers ervaren op welke manier men daartoe het beste te werk kan gaan.

  Inhoud en werkwijze
  Van tevoren wordt een product of video rondgestuurd, die door alle deelnemers individueel gescoord moet worden met de bestaande rubric of beoordelingslijst. In de workshop wordt de analyse van de oordelen getoond en wordt op basis van de bevindingen gediscussieerd over de gesignaleerde effecten en de onderliggende verschijnselen. De deelnemers krijgen hierdoor handvatten om in de  toekomst zelf cyclisch kalibratiesessies te organiseren.

  Dit traject kan op verzoek ook in het Engels worden aangeboden.

Neem contact met ons op

Heb je interesse in een traject voor jezelf of je instelling? Neem dan contact op met:

Barbara Allart
Onderwijsadviseur LEARN! Academy
E  b.allart@vu.nl

Contactpersoon

 • Barbara Allart
 • Onderwijsadviseur LEARN! Academy voor ondersteuning in de vorm van onderwijsadvies
 • b.allart@vu.nl
Barbara Allart