Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.

Online sessies over actuele thema's in de publieke sector

Zijlstra PE webinars

In deze webinarserie gaat steeds een andere spreker in op een actueel thema op het gebied van Public Control, Governance en Leadership. De webinarserie maakt deel uit van het PE programma van het Zijlstra Center, maar staat ook open voor anderen.

We maken voor deze serie gebruik van online platform Zoom. Hiervoor heeft u een laptop, desktop PC of een mobiele telefoon nodig met internetverbinding en microfoon. Een goede en stabiele wifi-verbinding is voor Zoom onmisbaar. 

PE punten en prijs
Op aanvraag kunt u voor uw deelname aan een webinar 1 PE punt ontvangen. Het is ook mogelijk dit uit te breiden tot 3 PE punten per webinar door het inleveren van een aan het webinar gekoppelde opdracht. Indien u voor de uitgebreide variant van 3 PE punten kiest, dan dient u dit bij uw aanmelding aan te geven.

Deelnamekosten per webinar voor 1 PE punt: € 50,-
Deelnamekosten per webinar voor 3 PE punten : € 140,-

Aanmelden
U kunt u aanmelden voor de webinars door een email te sturen naar hetzijlstracenter@vu.nl en daarin aan te geven welke sessies u wilt volgen en wat het factuuradres is. Indien u gebruik wil maken van de 3 PE punten, s.v.p. dit vermelden bij uw aanmelding. Wij bevestigen uw aanmelding en mailen u uiterlijk drie dagen voor aanvang een link om in te loggen. Per webinar geldt een maximum van 200 deelnemers.


PROGRAMMA

Donderdag 18 juni, 12.30 - 13.30 uur: Hoe bewaak je de financiële conditie van de organisatie in tijden van crisis?

Spreker: dr. Tjerk Budding

In de huidige periode worden diverse organisaties in de publieke en non-profit sector geconfronteerd met een combinatie aan extra uitgaven (zoals op het vlak van zorg, inkomensondersteuning, en hogere kosten van ziekteverzuim) en verminderde inkomsten. Welke handvatten kunnen in een dergelijke tijd worden gebruikt om de financiële conditie van een organisatie te monitoren? En wat zijn dan elementen die dan met name aandacht nodig hebben? In dit webinar zal op deze aspecten worden ingegaan, waarbij ook het belang van het sturen op kasstromen zal worden besproken.

Webinar in de herhaling: dinsdag 23 juni, 12.30 - 13.30 uur: Toezichthouden in de huidige crisistijd

Spreker: prof. dr. ir. Rienk Goodijk (VU)
In de huidige periode is een zoektocht zichtbaar naar de wijze waarop commissarissen en toezichthouders hun rol moeten en kunnen invullen. In dit webinar bespreken we wat momenteel van hen wordt gevraagd, welke positionering daarbij hoort en welke eisen dat aan hen stelt. 

Donderdag 25 juni, 12.30 - 13.30 uur: De corona-crisis als versnelling voor organisatieontwikkeling

Spreker: prof.dr.ir. Gerda van Dijk

De corona-crisis kan worden gezien als een super ‘wicked problem’ die organisaties geen ruimte laat om ‘te blijven doen wat we deden’. Nieuwe praktijken, nieuw gedrag en nieuwe attitudes ontwikkelen zich in een snel tempo, veelal noodgedwongen. Ingezette langjarige organisatie ontwikkelings- en cultuur verandertrajecten lijken zich in enkele weken te voltrekken: ‘zelfsturing’, ‘eigenaarschap’, ‘innovatie’, ‘leiderschap’, ‘integrale aanpak’, ‘netwerksamenwerking’, ‘online werken’, ‘terug naar de bedoeling’… het is er ineens. Tegelijkertijd zien we ook verder indekken, terugtrekken en terugvallen op juridische zekerheden. Hoe kan deze versnelling van organisatie ontwikkeling worden geduid, wat kunnen we hiervan leren en hoe is deze positief te richten? Welke interventies vraagt dat nu? Deze vragen en andere vragen zullen tijdens dit webinar de revue passeren. 

Do 17 september 2020, 12.30 – 13.30 uur: Miljoenennota n.a.v. Prinsjesdag

Door: Raymond Gradus (Vrije Universiteit Amsterdam)

Hoogleraar Bestuur & Economie van de publieke sector Raymond Gradus reflecteert op de zojuist gepresenteerde Miljoenennota. Wat zijn de meest opvallende elementen daarvan en hoe kunnen de daarin gepresenteerde ambities worden gewogen?

Do 1 oktober 2020, 12.30 – 13.30 uur: The impact of working online and having virtual meetings

Door: Mehmet Orhan PhD (Paris School of Business) 

Mehmet Orhan gaat in op de implicaties en uitdagingen van het online werken en hierover met de deelnemers het gesprek aangaan.  

Donderdag 5 november 2020, 12.30 – 13.30 uur: Besluitvorming in tijden van deze crisis

Door: Hans Leenders (Ministerie van VWS)

In de huidige tijd moet er snel tot besluitvorming worden gekomen. Maar hebben we dan de informatievoorziening nog wel op orde en zijn afspraken wel duidelijk vastgelegd? In dit webinar zal Hans Leenders vanuit zijn rol als directeur FEZ bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op deze zaken reflecteren.

Woensdag 11 november 2020, 12.30 – 13.30 uur: Moreel leiderschap in deze tijd

Door: Alex Brenninkmeijer (UU en Europese Rekenkamer)

Alex Brenninkmeijer (lid Europese Rekenkamer en hoogleraar Universiteit Utrecht) gaat in op de rol die moreel leiderschap kan vervullen binnen overheids- en non-profit organisaties. Hij zal laten zien dat deze vorm van leiderschap, die gebaseerd is op waarden als eerlijkheid, oprechtheid en gematigdheid, juist in deze tijd van groot belang is en een alternatief kan vormen van leiderschap op basis van macht.

Do 17 december 2020, 12.30 – 13.30 uur: De rol van de controller en financial in deze tijd

Spreker: Coen Hogendoorn (Ministerie van Financiën)

Nu het jaar 2020 bijna voorbij is waarin de coronapandemie zo’n grote invloed heeft gehad op ons doen en handelen, is het zaak terug te blikken. Tijdens dit webinar zal Coen Hogendoorn (directeur Begrotingszaken bij het ministerie van Financiën) met de deelnemers in gesprek gaan over de rol van de controller en financial in deze tijd. Wat ging er goed en wat hebben we geleerd?  

www.hetzijlstracenter.nl  

Partners

Online Open Avond

Donderdag 19 november 2020

Meld je nu aan!