Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.

Verandermanagement: Een inspirerende match tussen wetenschap en praktijk

De opleiding heeft tot doel studenten die werkzaam zijn in de beroepspraktijk op te leiden tot veranderkundige professionals die een multidisciplinair repertoire hebben en in staat zijn gedragswetenschappelijk en bedrijfskundig onderzoek uit te voeren ten behoeve van wetenschap en praktijk. 

Programmaopzet en toetsing

Het programma heeft een nominale studieduur van 2 jaar. De colleges vinden overwegend plaats in tweedaagse blokken (donderdag en vrijdag) met een frequentie van ca. één blok per 1 á 1,5 maand. De colleges zijn deels op de VU en deels op een externe locatie nabij Amsterdam (inclusief diner, exclusief overnachtingen).  

Het master programma is opgedeeld in 3 modules, totaal 60 EC. 

 • Module 1 - Advanced Program (20 EC)
 • Module 2 -  Interventionist Program (20 EC) 
 • Module 3 - Master Program, thesis (20 EC). 

Zowel het Advanced Program als het Interventionist Program starten in februari 2021. 

Studenten hebben toegang tot de universiteitbibliotheek en de onine leeromgeving Canvas.

De studenten worden door de hele opleiding heen, op verschillende momenten, middels verschillende toetsmethoden en door verschillende beoordelaars getoetst: ‘multi-moment’, ‘multi-method’ en ‘multi-rater’. Door de hele studie is ruimte voor intervisie, reflectie & integratie en worden fieldnotes/logboeken en persoonlijke reflecties gemaakt.

Better Change for the Good 

In 2000 bedacht de VN voor het eerst ontwikkelingsdoelstellingen voor de hele wereld. In 2012 ontstonden de huidige duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s). Vanaf 2016 vertaalt onze overheid dit naar nationaal beleid. Met een vak als veranderen, leren en ontwikkelen zitten wij in het hart van de vraagstukken die deze doelen omringen. Met het opleiden van professionals in dit vak, willen wij ook een bijdrage leveren aan deze SDG’s. Breder dan dat, streven wij ernaar om middels onderwijs en onderzoek een betekenisvolle bijdrage leveren te aan het welzijn en welvaren in deze wereld en een steentje bij te dragen aan wat de VN omschrijft als ‘Transforming Our World’. We doen dat binnen ons programma onder de titel: ‘Better Change for the Good’.

 We realiseren ons dat dat een grote ambitie is en dat we daarin slechts stapsgewijs invulling kunnen geven. In algemene zin zoeken we in onze opleiding naar manieren om samen (veranderkundig) te werken en te leren rondom maatschappelijke vraagstukken. Dat doen we onder andere door inbreng van ons eigen onderzoek en deze te verbinden met de vraagstukken van onze deelnemers. Daarnaast maken we vanuit de kennis en ervaring van docenten en deelnemers de verbinding naar maatschappelijke vraagstukken. k  Het concept “Better Change for the Good” is verweven in de opleiding, maar heeft expliciet een plek krijgen in het avondprogramma (tussen de donderdag en de vrijdag van de tweedaagse colleges). Er zijn een aantal invullingen

 • Pay-it-foreward: waarbij we onze (van docenten en deelnemers) kennis en denkkracht ten dienste stellen van een maatschappelijk vraagstuk. Dat kan bijvoorbeeld door een externe gast die een (aan het blok gerelateerd) vraagstuk inbrengt, waar we ons gezamenlijk over buigen. 
 • Persoonlijke en professionele ontwikkeling: waarbij we onze persoonlijke verhouding tot duurzame ontwikkeling kunnen verkennen en versterken.
 • Ontwikkeling van ons meervoudig kijken naar vraagstukken: waarbij we naast wetenschap, ook kunst, filosofie en spiritualiteit inzetten om onze perspectieven en waardering voor het andere te verruimen.

Met deze invulling hopen we een bijdrage te leveren aan de professionaliteit van veranderkundigen, het oplossen van de vraagstukken binnen (maatschappelijke) organisaties en (daarmee) het beter realiseren van hun (goede) doelen.

Programmaleiding en docenten

Vrijwel alle docenten zijn naast wetenschapper ook werkzaam in de praktijk van verandering en organisatieontwikkeling. Dit stelt hen in staat theoretische ontwikkelingen en onderbouwingen te vertalen naar en te verbinden met de beroepspraktijk en vice versa. Alle docenten hebben een ruime onderwijs- en opleidingservaring in velerlei contexten. Het kernteam bestaat uit: Steven ten Have, Wouter ten Have, Manon Ruijters en  Theo Huibers. 

 
Steven ten Have (Prof. dr. mr. Steven ten Have) (eindverantwoordelijke voor de opleiding) is organisatieadviseur en heeft Strategie en Verandering als leerstoel. Hij adviseert ondernemingen en instellingen over over verandermanagement, strategie, governance en leiderschap. Daarnaast is hij toezichthouder en heeft hij ervaring als bestuurder en manager.

Wouter ten Have (Prof. dr. Wouter ten Have) is gedreven om organisaties en de mensen die daar werken te begrijpen. Wat werkt en waarom is dat zo, wat is er nodig om een organisatie te veranderen en waarom lukt dat soms heel goed en soms helemaal niet zijn vragen waar hij in zijn onderzoek en in zijn werk als adviseur een antwoord op probeert te vinden. Als practitioner is hij zelf organisatieadviseur voor directies en raden van bestuur van profit- en non-profitorganisaties met als specialisatie vraagstukken op het gebied van organisatieverandering, organisatie-ontwerp- en besturing. Hij werkt, naast zijn hoogleraarschap op de VU bij het mede door hem opgerichte TEN HAVE Change Management. Daarvoor was hij ruim 10 jaar werkzaam bij Berenschot, als laatste als lid van de groepsdirectie. Hij heeft ruime ervaring als manager, directeur, ondernemer en toezichthouder.

Manon Ruijters (Prof. dr. Manon C.P. Ruijters) is geboeid door professionals en leren, en daardoor ook door de lerende organisatie, collectief leren, het toegenomen belang van ethiek, identity-work (stevig in je schoenen staan) en de spanning tussen manager en professional. Naast haar hoogleraarschap aan de VU met expertisegebied leren, ontwikkelen en gedragsverandering, is zij lector bij Aeres Hogeschool Wageningen en mede-eigenaar van Good Work Company, een zelfstandig organisatieadviesbureau. Daarvoor was Manon jarenlang werkzaam bij Twynstra Gudde. 

Prof. dr. Theo Huibers MMC richt zich op Technologie en Verandering. Hij onderzoekt nieuwe concepten, spelers en technologie en de impact op het huidig speelveld van markt, overheid en consument. Tevens is hij founder van strategisch adviesbedrijf Thaesis en adviseert hij al meer dan twintig jaar op het gebied van strategie, media, innovatie en organisatie.

Alle docenten publiceren regelmatig over hun vakgebied.

Tot onze gastdocenten rekenen we

Jon van Rooijen
Meindert Flikkema 

Ernst Graamans
Marc Wesselink
Maarten Otto
Maria Sturm  
Eric Barends
Prof. dr. Ard-Pieter de Man
Prof. dr. ir. Kees Ahaus
Leon Heuts
Ben Tiggelaar 
Prof. J.F.D.B. Wempe
Karin Derksen
Max Wildschut
Jos Rovers

Multidisciplinair - science - practice - gekwalificeerd

Verandermanagement is een multidisciplinaire wetenschap. Het kernteam werkt daarom structureel samen met tal van andere gespecialiseerde docenten. Voor de colleges Evidence Based Management is de opleiding een samenwerking aangegaan met het Center of Evidence Based Management.

De opleiding beoogt een match te zijn tussen wetenschap en praktijk. Deze match is ook terug te vinden in de  samenstelling van het docententeam. Docenten aan de opleiding weten stuk voor stuk een goede verbinding te leggen met de praktijk van verandermanagement. Ervaring met deze praktijk gecombineerd met een academische achtergrond en attitude stellen de docenten in staat theoretische ontwikkelingen te vertalen naar de beroepspraktijk en vice versa. Vrijwel alle docenten zijn naast wetenschapper ook practioner en zijn tevens werkzaam in de relevante beroepspraktijk van verandermanagement. Alle docenten hebben een ruime onderwijservaring binnen Executive Education.

Modules

 • Basisopleiding Verandermanagement - Change Agent

  De Basisopleiding Verandermanagement kan separaat worden gevolgd of als onderdeel van de pre-master indien men door wil stromen naar de modules van de Master of Science Verandermanagement. 

  De Basisopleiding Verandermanagement legt het fundament  voor veranderaanpakken. Gericht op change agents, mensen die in hun werk in een leidende, adviserende of bijvoorbeeld projectmatige rol bezig zijn met verandering en organisatieontwikkeling, op zoek naar uitbreiding van wetenschappelijke kennis en inzichten aangaande verandermanagement en organisatieontwikkeling, vanuit enige ervaring in de praktijk. Deze change agents willen met hun eigen praktijk en ervaring als startpunt beter begrijpen hoe veranderen werkt, het eigen handelen kunnen onderbouwen en inzichten kunnen toepassen in de eigen praktijk. De Basisopleiding Verandermanagement werkt doelgericht aan het ontwikkelen van professionele verandermanagers. Door de opleiding wordt een breed inzicht verkregen in relevante veranderkundige onderwerpen, perspectieven en disciplines. Met dat inzicht kan de (verander)manager een juiste selectie maken voor de eigen praktijksituatie. 

  Zie ook Basisopleiding Verandermanagement 

 • Module 1 - Advanced Program - Practitioner - 20 EC

  Het Advaced Program (20EC) is gericht op de practitioner die op zoek is naar meer diepgang en verbreding van inzichten in veranderen en organisatieontwikkeling vanuit ervaring in de praktijk. Eigen overtuigingen onderzoeken en vanuit breed repertoire leren kiezen voor een passende veranderaanpak.

  Het Advanced Program bestaat uit 3 blokken. Deze 3 blokken behandelen de wetenschappelijk grondslagen: de voor verandermanagement relevante onderwerpen, perspectieven en disciplines, individueel en in samenhang. De theoretische kennis wordt verdiept en toegepast met behulp van diverse kernopdrachten en met schriftelijk examens over literatuur en collegestof. 

  De doorlooptijd is 12 maanden (februari - januari). 


  Blok 1 - Strategie, technologie & Veranderen

  In dit blok worden onder andere de volgende onderwerpen behandeld:

  • Veranderen & strategie – Prof. dr. mr. Steven ten Have 
  • Strategie & technologie – Prof. dr. Theo Huibers 
  • Innoveren & strategie – Dr. Meindert Flikkema 
  • Context van Verandering: Maatschappij & beleid – Drs. Marc Wesselink en Maarten Otto MSc 
  • Reflectie & integratie – Steven ten Have en Maria Sturm 

  Prof. dr.mr.  Steven ten Have is coördinator van dit blok.

  Toetsing in blok 1: naast een schriftelijk examen aan het einde van dit blok  zijn er diverse andere toetsproducten zoals een kernopdracht over persoonlijke leerdoelen, een kernopdracht Strategie, een kernopdracht Technologie en het bijhouden van een logboek en reflectieopdrachten.

  Blok 2- Organiseren, besturen & veranderen 

  Hierin staan de volgende onderwerpen centraal. 

  • Veranderen & organiseren – Prof. dr. Wouter ten Have en Ernst Graamans MSc.
  • Systematisch besturen van organisaties - Prof. dr. Wouter ten Have
  • Nieuwe organisatievormen- Prof. dr. Ard-Pieter de Man
  • Sturen & verantwoorden - Prof. dr. Kees Ahaus
  • Reflectie & integratie – Wouter ten Have en Maria Sturm 

  Daarnaast wordt in blok 2 de Evidence Based Management Methode geïntroduceerd. Evidence Based Management  is één van de pijlers van de opleiding.

  Coördinatie van dit blok is in handen van Prof. dr. Wouter ten Have.

  Toetsing in blok 2: naast een schriftelijk examen over module 2 zijn er diverse andere toetsproducten zoals een kernopdracht Organisatie, het uitvoeren van een Critical Apraised Topic (CAT), een examen Evidence Based Management en wederom het bijhouden van een logboek en reflectieopdrachten. 

  Blok 3  - Leren, ontwikkelen & leiderschap in relatie tot verandermanagement 

  • Organisatie ontwikkeling en leren – Prof. dr. Manon Ruijters en workshop essay schrijven door Leon Heuts
  • Leiderschap – Dr. Ben Tiggelaar 
  • Leiderschap & gedrag – Prof. dr. Erik van de Loo
  • eflectie & integratie – Manon Ruijter en Maria Sturm 

  Coördinator van blok 3 is  Prof. dr. Manon Ruijters.

  Toetsing in blok 3 : blok 3 wordt afgesloten met het schrijven en presenteren van een manifest. Daarnaast zijn er diverse andere toetsproducten zoals het schrijven van een essay over leren en organisatieontwikkeling en het bijhouden van een logboek en reflectieopdrachten. 

 • Module 2 - Interventionist Program - Professional - 20 EC

  In het Interventionist Program wordt gewerkt aan het handelingsrepertoire dat noodzakelijk is om als professional zelfstandig en succesvol te kunnen functioneren en interveniëren in complexe situaties van verandering. Het gaat het om gericht ontwerpen en interveniëren.  Het draait om de veranderkundige professional die op zoek is naar verdieping op het ontwerpen en inzetten van veranderkundige interventies. Eigen repertoire onder de loep leggen, verdiepen en uitbreiden met inzichten uit de interventiekunde.

  Er zijn  tweedaagse colleges in onder andere :

  • Interventiekunde 
  • Ontwerpen
  • Procesadvisering 
  • Onderzoek als interventie
  • Coaching 
  • Teamwerk
  • Verandermanagement serious gaming –  i.s.m. Salsaparilla -Game Based Games  
  • Reflectie & Integratie 
  • Supervisie en intervisiebijeenkomsten

  Coördinator van deze module is Prof. dr. Manon Ruijters

  De doorlooptijd is 6 maanden (februari –juli)

  Toetsing Interventionist Program: kernopdracht Interventiekunde, het schrijven en presenteren van een manifest, het practicum en het bijhouden van een logboek en reflectieopdrachten.

  Het practicum is het onderdeel waarbij de verworven kennis, inzichten en vaardigheden worden toegepast in een praktijkopdracht. Hiertoe wordt een externe opdracht verworven en daarbij een veranderplan geschreven. Het veranderproces wordt ondersteund door een hoogleraar (supervisie, zowel in groepjes als 1-op-1) en onderlinge uitwisseling van ervaring en kennis (intervisie).  Dit onderdeel wordt afgesloten met een examen waarbij de praktijkopdracht gepresenteerd wordt aan medestudenten, de hoogleraren betrokken bij de supervisie,  en diverse vooraanstaande professionals uit het werkveld van Verandermanagement 

 • Module 3 - Master Program - Master - 20 EC

  Module 3 is gewijd aan de Masterthesis en dit deel wordt ingeleid met het uitvoeren van een systematic review (Rapid Evidence Assesment - REA). 

  Daarna wordt zelfstandig wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd ten behoeve van de masterthesis en wordt de thesis geschreven. Tijdens het thesistraject zijn er diverse plenaire (begeleidings-)bijeenkomsten, een onderzoeksconferentie rondom het onderzoeksvoorstel en wordt er ingezoomd op een aantal mogelijke onderzoekslijnen.

  De cursus academisch schrijven van het Taalcentrum VU wordt facultatief aangeboden.

  Coördinator van het thesistraject is Prof. dr.mr. Steven ten Have

  Toetsing in module 3 : kernopdracht REA, het onderzoeksvoorstel en de masterthesis, inclusief een eindgesprek.

 • Evidence Based Management

  Door de hele opleiding heen speelt de Evidence Based Management methode van werken een belangrijke rol. Bij deze methode leren studenten te komen tot evidence based veranderkundige beslissingen en interventies. Daartoe maken zij in het Advanced Program in  blok 2 een Critical Appraised Topic (CAT) en in het Naster Program ze een systematic review uit (REA).  Voor deze onderdelen werkt de opleiding samen met het Center for Evidence Based Management, www.cebma.org, de internationale evidence based autoriteit op het gebied van leiderschap en management.

  Op de website van Center for Evicence Based Management worden de principes van EBM werken toegelicht.

 • Eindkwalificaties Master of Science Verandermanagement

  De volledige Master of Science opleiding Veranderbmanagement kent de volgende eindkwalificaties:
  1.    Can make valuable academic, managerial and societal contributions to the profession of change management using academic research skills
  2.    Are familiar with, and can apply, state-of-the-art theory published in top academic journals in the field of change management and organizational behavior
  3.    Develop, apply, and reflect on well-founded, substantiated solutions from different theoretical and multidisciplinary perspectives from an evidence-based approach for complex business problems and social issues, based on appropriate methods and techniques
  4.    Diagnose, intervene and reflect in a professional and convincing way in the case of complex multidisciplinary change management challenges
  5.    Formulate their own professional opinions as a basis for taking a position in relation to a situation of change. Taking into account the stakeholders involved and the social dynamics at hand, thereby combining ethical, social and societal perspectives
  6.    Take responsibility for their own learning and positioning within their organization and work field of change management (professional or practitioner), being able to learn from professional reflection including self-reflection