Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.

Cyclus van regulering, toezicht en handhaving vormen de rode draad.

Module 3 Compliance & Integriteit Management: Regulering, Toezicht & Handhaving

In deze module vormt de cyclus van regulering, toezicht en handhaving de basis. 

Het startpunt van de module zijn vraagstukken over de ordening van de maatschappij en in het bijzonder de ordening van de financiële markten. Onder de definitie van financiële markten worden in dit verband zowel de kapitaalmarkten als financiële dienstverlening in de meest brede zin verstaan. Uitgangspunt hierbij is dat om het zogenaamde marktfalen tegen te gaan er door de (publieke) beleidsmakers gebruik gemaakt zal worden van regulering d.w.z. wet- en regelgeving. Daarnaast zijn er echter ook niet-economische motieven om te reguleren. In de colleges zal uitgebreid worden ingegaan op de geldende (markt)reguleringstheorieën en actuele ontwikkelingen. 

Vervolgens zal worden ingegaan op het toezicht op marktregulering door de markttoezichthouders zoals DNB, AFM, ACM, AP, NZa en de Kansspelautoriteit. Ingegaan wordt op het ontstaan en waarom van markttoezicht, strategieën die toezichthouders hanteren en hun rollen en verantwoordelijkheden. In een afzonderlijk college wordt tevens ingegaan op het meer recente toezicht op gedrag en cultuur zoals ingezet door DNB en de AFM.

Als sluitstuk van de cyclus zal handhaving aan de orde komen. Hierbij zal ingegaan worden op de theoretische basis van handhaving (o.a. vanuit criminologisch perspectief) maar ook handhaving in de praktijk door markttoezichthouders en publieke toezichthouders. 

Het bovenstaande kan niet los worden gezien van het kader van wet- en regelgeving van toepassing in de financiële sector. In de jaren na de financiële crisis is dit kader enorm uitgebreid en complex geworden. In een apart college zal daarom in hoofdlijnen worden ingegaan op dit kader tevens vanuit Europees perspectief. 

In de laatste colleges worden drie thema’s – als praktijkvoorbeeld van bovengenoemde cyclus – nader belicht. Deze onderwerpen zijn aansprakelijkheid & zorgplicht, mededinging en marktmisbruik. 

In de gehele opleiding worden enkele vaardighedencolleges gegeven. Het doel hiervan is dat studenten praktijkervaring opdoen op diverse terreinen die bij een compliance professional horen.  In dit semester wordt aandacht gegeven aan compliance training.

Afzonderlijke modules Compliance en Integriteit Management

Meer informatie over de andere modules:

Module 1: Mens & Menselijk Gedrag

Module 2: Organisaties en Risicomanagement

Module 4: Data & Technologie

Alle beschikbare informatie die ook relevant en van toepassing is op het volgen van een afzonderlijke module (inzake Accreditatie, titel, PE-punten, conceptrooster etc.) vind je op de pagina's van de tweejarige opleiding Compliance en Integriteit Management.

Partners

Online Open Avond

Donderdag 20 mei 2021

Meld je nu aan!

Ksenya Kolpaktchi

Ksenya Kolpaktchi

Onze studente Ksenya Kolpaktchi vertelt in een minuut waarom ze voor de VU opleiding Compliance en Integriteit Management heeft gekozen en wat dit haar brengt.

Bekijk de video
Ksenya Kolpaktchi