Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.

De veiligheidsgordel van een organisatie

Compliance & Integriteit Management

De opleiding bestaat uit vier blokken, elk van circa twaalf collegedagen. Ieder blok wordt afgesloten met een schriftelijk tentamen en een essay. Er wordt daarnaast veel zelfstudie van u verwacht, gemiddeld zo’n 12 a 14 uur per week. De totale studiebelasting bedraagt zo’n 1.680 uur (60 ECTS). 

Vanaf september 2020 is het ook mogelijk om het programma modulair te volgen. Zie hiervoor onze webpagina's per module met alle extra informatie die van belang is als u kiest voor het volgen van een module.

Plenaire behandeling en schriftelijke tentamens
Ieder blok sluit u af met een schriftelijk tentamen. Om de opleiding te voltooien, is het nodig dat u de tentamens met voldoende resultaat afrondt. De tentamens verwijzen terug naar de stof die in de voorgaande colleges van het blok behandeld is, inclusief de literatuur die u zelfstandig heeft moeten bestuderen. De totale studielast van de plenaire colleges en de afsluitende schriftelijke tentamens bedraagt zo'n 1.260 uur (45 ECTS).

Afsluitende essays
Tijdens ieder blok schrijft u een essay. Om de opleiding te voltooien, is het nodig dat u de essays met voldoende resultaat afrondt. De totale studielast van de essays bedraagt ongeveer 100 uur per essay, in totaal 15 ECTS over de opleiding heen.

Kenmerken van de opleiding

Verbinding met de praktijk

 • Alle docenten hebben naast hun academische loopbaan praktische ervaring opgedaan buiten universitaire instellingen.
 • Regelmatig geven gastdocenten verdieping vanuit hun expertise.

Wetenschappelijk

 • De opleiding Compliance & Integriteit Management is een beroepsopleiding met een stevig wetenschappelijk fundament. De opleiding is ingebed in het Center for Executive Education van de School of Business and Economics en wordt geleid door wetenschappers met de nodige praktijkervaring. Dit waarborgt een uitgebalanceerde benadering van het werkgebied van compliance en integriteit.
 • De inhoud van de colleges is gebaseerd op actuele, internationale, wetenschappelijke ontwikkelingen in gevestigde wetenschappelijke disciplines, zoals recht, bedrijfsethiek, accountancy, (risico)management, Data Science en informatiekunde.
 • De opleiding ondersteunt de ontwikkeling van wetenschap op het gebied van compliance en integriteit, onder meer door het stimuleren van onderzoek door studenten.

Internationale invalshoek

 • De opleiding benadert en verklaart de compliance en integriteitpraktijk in een internationale context.
 • Internationale ontwikkelingen op het gebied van compliance en integriteit maken onderdeel uit van de lesstof.
 • De literatuur is deels Engelstalig.

Didactiek

 • Actuele literatuur voorziet u van de laatste inzichten en ontwikkelingen op het vakgebied.
 • Casuïstiek en het voorbereiden van presentaties maken de colleges afwisselend en interactief.
 • U toetst uw verworven kennis regelmatig via schriftelijke tentamens.

Kerndocenten

 • Prof. dr. Sylvie Bleker-van Eyk is Hoogleraar en Programmadirecteur van de opleiding en daarnaast Senior Director bij PWC Forensic Services. Daarvoor was zij Corporate Compliance & Risk Officer van Stork B.V., Fokker Technologies Holding en monitor bij Ballast Nedam N.V.. Zij publiceert regelmatig over compliance en integriteit. Van 1999 tot 2010 is Sylvie adviseur geweest binnen zowel de financiële als non-financiële sector. Sylvie is kerndocent van de pijler Mens & Menselijk gedrag en betrokken bij diverse themacolleges (o.a. corruptie, export controls & sancties en fraude). 
 • Mr. Raf Houben is Programmacoördinator en kerndocent bij de opleiding en daarnaast werkzaam bij PGGM als Expert Compliance Professional. Hij heeft ruime ervaring op het gebied van compliance, integriteit, governance en toezichtrecht in de financiële sector, opgedaan bij Deloitte Enterprise Risk Services, Bank of America, SNS REAAL, De Nederlandsche Bank, ASR Nederland en HDI Global. Hij heeft diverse publicaties op zijn naam staan over compliance (gerelateerde) onderwerpen. Raf is tevens oud-hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Compliance en redactielid van het Jaarboek Compliance. Raf is kerndocent van de pijler Regulering, Toezicht en Handhaving en geeft diverse andere colleges onder meer Inleiding Wft, Marktmisbruik en Belangenconflicten. Daarnaast is hij promovendus bij de opleiding.
 • Drs. Robert van Altena RA is  Partner bij PWC. Hij heeft ruim 20 jaar ervaring in de financiële sector als externe accountant en adviseur op het gebied van compliance (zowel nationaal als internationaal). Tot november 2015 was hij Partner Risk & Compliance bij KPMG Advisory. Robert is kerndocent van de pijler Organisaties & Risicomanagement en ook betrokken bij diverse andere colleges. 
 • Mr. Tom van de Laar is werkzaam bij Rabobank als Global AML & Sanctions Officer. Daarvoor heeft hij ruim 7 jaar als advocaat gewerkt, gespecialiseerd in corporate criminal defence, (interne) onderzoeken en compliance-gerelateerde onderwerpen. Hierna heeft hij als legal counsel en compliance officer gewerkt bij Mizuho Bank Netherlands N.V. en bij Deloitte als Senior Manager Governance Regulatory and Risk. Tom is kerndocent en promovendus bij de opleiding.
 • Dr. mr. ir. Richard Hoff is toezichthouder bij De Nederlandsche Bank. Hij heeft ruim 15 jaar in de financiële sector gewerkt als toezichthouder, compliance officer, consultant en als trainer. Hij heeft (inter)nationale onderzoeken uitgevoerd en een brede ervaring opgebouwd op het terrein van integriteit en compliance. In 2006 promoveerde hij aan de Universiteit Twente op het onderwerp 'de integere onderneming, de bedrijfscode en het recht'. Richard is kerndocent van de pijler Regulering, Toezicht en Handhaving.
 • Dr. Jeroen Goudsmit  werkt bij CDD, AML & Sanctions Compliance binnen de Rabobank. Hij is lid van het Intelligence team waar hij zich zal richten op het verder inzetten van data analyse. Hiervoor was hij Manager Forensic Services bij PwC, waar hij zich richtte op data-gedreven fraudeonderzoeken en het geven van advies op het raakvlak tussen compliance en technologie. Hij heeft een achtergrond in de informatica en kunstmatige intelligentie en is gepromoveerd in de wiskundige logica. Als kerndocent is hij verantwoordelijk voor de pijler Data & Technologie (Technology-driven Compliance).

Curatorium

De opleiding Compliance & Integriteit Management maakt deel uit van het Center for Executive Education van de School of Business and Economics van de Vrije Universiteit. De dagelijkse leiding van de opleiding is in handen van Prof. dr. S.C. Bleker - van Eyk.
 
De eindverantwoordelijkheid van de opleiding berust bij de School, het toezicht op de kwaliteit en de ontwikkeling van de opleiding ligt in handen van het curatorium. Het curatorium is samengesteld uit toonaangevende vertegenwoordigers uit de beroepspraktijk en de universitaire wereld.  

Curriculum en rooster

Leergang XVI (2020 - 2022) 

Curriculum voor leergang XVI

Collegerooster (concept) van alle blokken

Canvas

Tijdens de opleiding zal gebruik worden gemaakt van een Digitale Leeromgeving, 'Canvas' genaamd. 

Locatie

De colleges worden gegeven op de Vrije Universiteit in zalen van het Agora-complex. Het adres is: De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam. 

De universiteit is zowel met de auto als met het openbaar vervoer goed te bereiken. Let op: parkeerplaatsen zijn op bepaalde tijdstippen beperkt; kosten zijn voor eigen rekening.

Artikelen en blogs van kerndocenten

COVID-19 and fraud: a perfect storm?,  Prof. dr. S.C. Bleker-van Eyk, april 2020

Compliance en de 1,5 meter maatschappij,  mr. R.A.M. Houben, april 2020

Videoconferencing: een valstrik voor export controls, Prof. dr. Sylvie Bleker-van Eyk, Erik Both en Mr. Jan Cuppen, april 2020

Certificering van het maturity level van cybersecurity binnen de defensie-industrie, Prof. dr. Sylvie Bleker-van Eyk, mei 2020

Compliance en de 1,5 meter maatschappij, deel 2, mr. R.A.M. Houben, mei 2020

Compliance en de 1,5 meter maatschappij, deel 3, mr. R.A.M. Houben, augustus 2020

Inhoud van de vier blokken

 • Blok 1: Mens & Menselijk Gedrag

  In dit eerste blok leren studenten compliance- en integriteitsrisico's, zoals bijvoorbeeld corruptie, dienend of juist toxic leiderschap en fraude te onderkennen en de essentie van die risico's te doorgronden. Cultuur en gedrag kunnen op zichzelf een voedingsbodem vormen voor het ontstaan of escaleren van compliance- en integriteitsrisico's. We gebruiken managementtheorieën om te analyseren hoe een compliance- en integriteitgerichte organisatiecultuur opgebouwd wordt en hoe zij compliance aan de organisatie kunnen 'vermarkten'. Studenten krijgen inzicht in het identificeren van (knelpunten in) cultuur en gedrag en mogelijke interventies hierop.

 • Blok 2: Organisaties & Risicomanagement

  In dit tweede blok krijgen de studenten colleges op het gebied van de basics van risicomanagement (o.a. COSO ERM Integrated Framework), Corporate Governance (o.a. Governance codes), inrichten van organisatie aan de hand van management frameworks en typologieën (o.a. Tolmodel en Levers of Control), monitoring, reporting en auditing (op basis van de Controleleer voor externe en interne accountants).

  Verder leren studenten compliance- en integriteitsrisico's te beschouwen en te hanteren in het licht van het inrichten van organisaties en risicomanagement ten aanzien van strategische en operationele doelen. Uitgangspunt is dat compliance en integriteit onderdeel zijn van een in de bedrijfsvoering geïntegreerd risicomanagement van de organisatie: inschatten van risico's, formuleren van beleid, interne beheersing (inclusief monitoring), afleggen van interne en externe verantwoording en interne en externe auditing.

  In dit semester wordt ook de samenhang tussen risicomanagement, corporate governance en cultuur van de organisatie behandeld.

 • Blok 3: Regulering, Toezicht en Handhaving

  In dit semester vormt de cyclus van regulering, toezicht en handhaving de basis. 

  Het startpunt van het semester zijn vraagstukken over de ordening van de maatschappij en in het bijzonder de ordening van de financiële markten. Onder de definitie van financiële markten worden in dit verband zowel de kapitaalmarkten als financiële dienstverlening in de meest brede zin verstaan. Uitgangspunt hierbij is dat om het zogenaamde marktfalen tegen te gaan er door de (publieke) beleidsmakers gebruik gemaakt zal worden van regulering d.w.z. wet- en regelgeving. Daarnaast zijn er echter ook niet-economische motieven om te reguleren. In de colleges zal uitgebreid worden ingegaan op de geldende (markt)reguleringstheorieën en actuele ontwikkelingen. 

  Vervolgens zal worden ingegaan op het toezicht op marktregulering door de markttoezichthouders zoals DNB, AFM, ACM, AP, NZa en de Kansspelautoriteit. Ingegaan wordt op het ontstaan en waarom van markttoezicht, strategieën die toezichthouders hanteren en hun rollen en verantwoordelijkheden. In een afzonderlijk college wordt tevens ingegaan op het meer recente toezicht op gedrag en cultuur zoals ingezet door DNB en de AFM.

  Als sluitstuk van de cyclus zal handhaving aan de orde komen. Hierbij zal ingegaan worden op de theoretische basis van handhaving (o.a. vanuit criminologisch perspectief) maar ook handhaving in de praktijk door markttoezichthouders en publieke toezichthouders. 

  Het bovenstaande kan niet los worden gezien van het kader van wet- en regelgeving van toepassing in de financiële sector. In de jaren na de financiële crisis is dit kader enorm uitgebreid en complex geworden. In een apart college zal daarom in hoofdlijnen worden ingegaan op dit kader tevens vanuit Europees perspectief. 

  In de laatste colleges worden drie thema’s – als praktijkvoorbeeld van bovengenoemde cyclus – nader belicht. Deze onderwerpen zijn aansprakelijkheid & zorgplicht, mededinging en marktmisbruik. 

  In de gehele opleiding worden enkele vaardighedencolleges gegeven. Het doel hiervan is dat studenten praktijkervaring opdoen op diverse terreinen die bij een compliance professional horen.  In dit semester wordt aandacht gegeven aan compliance training.

 • Blok 4: Data & Technologie

  In dit blok wordt ingegaan op de rol van data, modellen en technologie. Uitgangspunt is dat deze een tweeledige rol hebben: enerzijds bieden deze instrumenten om de organisatie beter te doorgronden, anderzijds zijn ze zelf onderhevig aan compliance- en integriteitsrisico's. 

  De normale bedrijfsvoering genereert een rijkdom aan data. Studenten krijgen inzicht in de relevante juridische, organisatorische, technologische en ethische aspecten bij deze data. Het gebruik van data is gebonden aan wet- en regelgeving. Ook is een gedegen technologische en organisatorische infrastructuur nodig om op gepaste wijze met deze gegevens om te gaan. Ten slotte moet deze data altijd in de juiste context gezien worden, rekening houdend met de organisatiecultuur en gestelde normenkaders. 

  Modellen helpen organisaties om beslissingen te nemen en processen te automatiseren. Deze modellen hebben zodoende significante impact op de manier waarop de organisatie zich verhoudt tot haar stakeholders. Studenten krijgen inzicht in de fundamenten van modelbouw en -controle met een nadruk op integriteitsprincipes. Daarnaast wordt ingegaan op hoe modellen helpen om compliance- en integriteitrisico's structureel te identificeren, zoals in het thematische college Financial Economic Crime.

  Afsluitend volgt een college Acteren op/met C-level (boardroom dynamics) waarin de opgedane kennis ingezet wordt in een gesimuleerd gesprek met bestuurders/boarddirectors.