Sorry! The information you are looking for is only available in Dutch.
Deze opleiding is bewaard in Mijn studiekeuze.
Deze opleiding kan niet bewaard worden.
Je bent nog niet ingelogd in Mijn studiekeuze. Log in of maak een account aan om jouw opleidingen op te slaan.
Er gaat iets mis, probeer het later nog een keer.

Voorbereiding verdediging proefschrift

Als u uw proefschrift gaat verdedigen dan moet er van alles geregeld worden: een datum plannen voor de promotieplechtigheid, uw proefschrift volgens voorschriften laten drukken en tijdig aanleveren. Namens de rector magnificus van de Vrije Universiteit begeleidt Bureau Pedel de administratieve zaken rondom het promotietraject.

WAARMERKEN DIPLOMA
Bij aanmelding voor een promotietraject dient u een gewaarmerkte kopie van uw masterdiploma aan te leveren. Deze kopie dient te zijn voorzien van een originele stempel (een scan of kopie van een gewaarmerkt document wordt niet geaccepteerd). U kunt uw diploma laten waarmerken door uw eigen universiteit of notaris. Tevens kunt u een digitaal afschrift van uw Master diploma aanvragen bij DUO. Dit document kunt u uploaden in Hora Finita. In dit geval is waarmerken niet nodig.

AFLEVEREN VAN PROEFSCHRIFT
Uiterlijk vijf weken voor uw verdediging moet u 5 exemplaren van uw proefschrift bij Bureau Pedel hebben afgeleverd. U kunt de proefschriften ook opsturen naar kamer 2D-05, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam. Bureau Pedel draagt zorg voor de levering van exemplaren van het proefschrift ten behoeve van de faculteit en de bibliotheek. De promovendus/a dient de leden van de leescommissie van een exemplaar te voorzien.

PROMOTIEVERGOEDING
Per 1 januari 2017 ontvangt de promovendus/a van de faculteit een tegemoetkoming in de promotiekosten. Neem voor meer informatie contact op met het bestuurssecretariaat van uw faculteit.

PROMOTIEDATUM

Wanneer het manuscript is goedgekeurd door de leescommissie en formulier II door uw bestuurssecretariaat naar Bureau Pedel is gestuurd en door hen is geregistreerd, ontvangt u een bevestigings email. Vanaf dat moment kunt u contact opnemen met Bureau Pedel voor het plaatsen van een optie voor een datum voor de verdediging van uw proefschrift. Zodra er een definitieve datum is vastgelegd , ontvangt u per email de informatie die van belang is voor de voorbereiding van uw verdediging. De voorwaarden omtrent het aan te leveren proefschrift kunt ook op deze pagina lezen.

HET GEDRUKTE PROEFSCHRIFT AANLEVEREN

Uiterlijk 5 weken voor uw promotiedatum dient u 5 exemplaren van uw proefschrift bij Bureau Pedel te hebben afgeleverd. Mocht dat door omstandigheden onmogelijk zijn, dan behoudt de Pedel zich het recht voor de promotie naar een nader overeen te komen datum te verschuiven. De pedel draagt zorg voor de levering van een exemplaar van het proefschrift ten behoeve van de faculteit en de bibliotheek. De promovendus/a voorziet de leden van de leescommissie van een exemplaar.

TITELPAGINA PROEFSCHRIFT

Voordat het proefschrift wordt gedrukt, behoeft de titelpagina de goedkeuring van de rector magnificus. Daartoe moet u de titelpagina uploaden in Hora Finita. Na goedkeuring door de rector magnificus ontvangt u ter bevestiging een email. De titelpagina moet zijn opgemaakt overeenkomstig het tekstvoorbeeld. Let daarbij vooral op de hoofdletters, leestekens enzovoort. Op de achterzijde van de titelpagina moet u de promotor(en) en de eventuele copromotor(en) vermelden. Er mag niets anders dan de voorgeschreven tekst op deze pagina staan. Zie ook het Promotiereglement artikel 19. Indien u het proefschrift laat drukken zonder dat aan bovenstaande voorwaarden is voldaan, gebeurt dit voor eigen risico.

SAMENVATTING TOEVOEGEN

Een proefschrift bevat altijd een samenvatting in de taal van het proefschrift alsmede een samenvatting én een vertaling van de titel in het Engels. Promotiereglement artikel 18 is van toepassing.

HET PROEFSCHRIFT DIGITAAL PUBLICEREN

Elk proefschrift dat aan de Vrije Universiteit wordt verdedigd, wordt, na verkregen instemming van de promovendus/a -op basis van een licentieovereenkomst- gepubliceerd op het internet. Is om auteursrechtelijke redenen publicatie op het internet niet mogelijk, dan wordt de digitale openbaarmaking beperkt tot de omslag, de titelpagina, de inhoudsopgave en de samenvatting van het proefschrift in het Nederlands (indien aanwezig) en in het Engels. Het proefschrift wordt getoond in het proefschriftoverzicht (DARE) op de site van de Universiteitsbibliotheek VU (UBVU) en is via dit overzicht digitaal op te vragen en te printen.
De verplichte licentieovereekomst behoort ten minste 6 weken voor de promotiedatum in tweevoud in het bezit te zijn van UBVU.

HET PROEFSCHRIFT UPLOADEN

U kunt uw proefschrift digitaal aanleveren met behulp van uw promotie-ID. Deze persoonlijke code ontvangt u per email zodra uw promotiedatum definitief is. Ga voor het uploaden van uw proefschrift naar ub.vu.nl en volg de aanwijzingen. De UBVU verwacht de digitale versie van uw proefschrift uiterlijk 6 weken voor de promotiedatum om de publicatie op het internet te kunnen voorbereiden. Meer informatie over het digitaal aanleveren van uw proefschrift vindt u op de website van de Universiteitsbibliotheek.